Uncategorized

Minister Jetten treft maatregelen om realisatiegraad postcoderoosprojecten te verhogen

Minister Jetten voert vanaf 2023 een aantal wijzigingen door aan de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) waarmee de realisatiegraad van de projecten verhoogd moet worden.

Op basis van de ervaringen met de openstelling van de afgelopen 2 jaar, zijn volgens minister Jetten enkele wijzigingen naar voren gekomen die nodig zijn om de SCE-regeling beter te laten aansluiten op de praktijk.

Goede afstemming
‘Het gaat om aanpassingen van enkele eisen, die het zowel energiecoöperaties als Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) gemakkelijker maken om deel te nemen aan de regeling. Dit is nodig omdat het in de SCE vaak vrijwilligers zijn namens de coöperatie of de VvE die de subsidie aanvragen. Ook vraagt realisatie van een project goede afstemming met de eigenaar van bijvoorbeeld het dak, de andere deelnemers in de VvE, of de leden van de coöperatie.’

De minister stelt ook maatregelen te treffen om met name non-realisatie van projecten te verlagen die ontstaat vanwege een ontoereikende dakconstructie of terugtrekking van de dakeigenaar en congestie op het elektriciteitsnet.

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen die minister Jetten doorvoert zijn:

Termijn ledenlijst
De termijn voor het aanleveren van de ledenlijst voor zowel energiecoöperaties als VvE’s wordt verlengd naar 12 maanden. De termijn voor het aanleveren van het recht van opstal wordt eveneens verlengd naar 12 maanden, omdat het verkrijgen hiervan voor energiecoöperaties qua proces door het leden werven heen loopt, wat niet bevorderlijk is voor het realisatieproces.

Aantal VvE-leden
Het aantal VvE-leden dat deel moet nemen in de postcoderoos wordt verlaagd van 90 naar 75 procent. In de praktijk blijkt dat een aantal VvE’s niet mee kan doen in de regeling, omdat zij net niet kunnen voldoen aan de eis van 90 procent. Bijvoorbeeld omdat een deel van de huiseigenaren twee woningen heeft en elders woont, maar de woning in de VvE verhuurt. Regelmatig woont zo meer dan 10 procent van de leden van de VvE buiten het postcodegebied.

Kleinverbruikaansluiting
Bij SCE-projecten van VvE’s dienen momenteel alle leden een kleinverbruikaansluiting op het elektriciteitsnet te hebben bij het indienen van de aanvraag. Deze eis wordt verlaagd naar 75 procent. Dat percentage waarborgt nog altijd dat de aanvragende VvE hoofdzakelijk bestaat uit bewoners, die de doelgroep van de subsidieregeling vormen, terwijl deelname aan de regeling nu niet onmogelijk gemaakt wordt omdat er enkele ondernemers in hetzelfde pand zitten.

Netaansluiting 50 procent
Een nieuwe eis die ingevoerd wordt voor zonne-energieprojecten is om bij een grootverbruikaansluiting de pv-installatie op maximaal 50 procent van het piekvermogen van de zonnepanelen aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Het basisbedrag gaat als gevolg van deze eis voor zonne-energieprojecten met een grootverbruikaansluiting licht omhoog.

Verklaring geschiktheid
Een andere nieuwe eis is dat de aanvragers bij het indienen van een subsidieverzoek een verklaring moeten meesturen waarin zij aangeven dat er een eerste schouw heeft plaatsgevonden van de geschiktheid van het dak of de gevel waarop de zonnepanelen geplaatst moeten worden. Dit hoeft nog geen volledige analyse inclusief berekening te zijn van een erkend constructeur, maar dat mag wel. Het is in de verklaring met name van belang dat er een eerste inschatting is gemaakt van de draagcapaciteit van het dak of de gevel. Tevens heeft de aanvrager de mogelijkheid al in te vullen welke maatregelen eventueel genomen gaan worden om het dak of de gevel geschikt te maken voor de beoogde installatie met zonnepanelen, als dat nog niet het geval is.

Aaneengesloten dak 
De laatste wijziging die Jetten doorvoert, is de wijziging van de uitleg van ‘aaneengesloten dak’. RVO hanteert vanaf 2023 bij beoordeling van de aanvraag de locatiedefinitie ‘pand-ID’, zoals deze geregistreerd staat in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de regeling is opgenomen dat de installatie moet zijn geplaatst op een locatie. Tot nu toe gaat RVO voor het bepalen van het begrip locatie specifiek voor zonnepanelen op een dak van een gebouw, ervan uit dat het moet gaan om een ‘aaneengesloten dak’. Per locatie mag maar 1 project gerealiseerd worden, wat ertoe leidt dat op grotere woningblokken met één geheel aaneengesloten dak, maar 1 project gerealiseerd mag worden, terwijl er verschillende adressen of zelfs straten onder dit woningblok vallen. Door de wijziging van de gehanteerde locatiedefinitie wordt het mogelijk op grotere woningblokken meerdere projecten van verschillende coöperaties of VvE’s op hetzelfde dak te realiseren.

Inschrijving 6e project is nu geopend: Zon op Roei & Zeil Reeuwijk

De informatiemiddag is bezocht door een aantal nieuwsgierige en enthousiaste leden van de Roei en Zeilvereniging. We hebben hierdoor al enkele nieuwe inschrijvingen mogen ontvangen. Nu is het tijd om overige geïnteresseerden de kans te bieden om in te schrijven op dit mooie, nieuwe project van onze coöperatie. Dit kan via de optie DEELNEMEN op de webstie. Hopelijk zijn de nog beschikbare participaties snel verkocht, zodat we snel over kunnen gaan tot uitvoering. 

Nieuwsflits Energiebelasting

Graag willen we jullie door middel van deze korte nieuwsflits op de hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen met betrekking tot onze coöperatie.

Energiebelasting.

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord verlaagt de overheid per 1 januari 2022 eenmalig de energiebelasting op stroom en gas, in verband met de sterk gestegen energieprijzen. De energiebelasting op stroom gaat met 6,9 cent per kWh omlaag (van 11,4 naar 4,5 ct/kWh). Op zich positief, zou je denken. Maar voor onze leden die participeren in een van de projecten Huis van Alles, Speel en Werkhoeve, de Elfhoeven of Wereldweijde, betekent dit dat hun participatie in 2022 minder zal opleveren. Daarmee raak je het voordeel dat alle consumenten in Nederland als tegemoetkoming krijgen, dus weer kwijt. Dat vinden wij erg jammer, dit betekent dat de gewekte verwachtingen over de opbrengst van de participatie, in ieder geval tijdelijk niet kunnen worden nagekomen. Energie Samen (onze overkoepelende organisatie) is bezig met een actie die het nadeel kan verzachten. Zie https://energiesamen.nu/nieuws/1227/verlaging-energiebelasting-op-stroom-en-je-postcoderooscooperatie.

Vermindering energiebelasting bij project Speel en Werkhoeve.

Tijdens de ALV van vorig jaar hebben we gesproken over de vermindering energiebelasting die Greenchoice ons verstrekte, enkel bij het project Speel en Werkhoeve. We ontvingen deze vermindering energiebelasting, ongeveer €1,- per dag, sinds in bedrijfstelling van de installatie. Na enige discussie met Greenchoice blijkt dat we deze tegemoetkoming onterecht hebben ontvangen.  De argumentatie van Greenchoice snijdt hout. De vermindering energiebelasting geldt alleen voor verbruiksaansluitingen met een verblijfsfunctie. Deze post wordt dus wel verrekend voor de scholen, maar op de aansluiting op het net van de school zelf (daar waar het verbruik plaatsvindt) en niet op die van de coöperatie. Het is een tegemoetkoming in de kosten van energieverbruik, maar bij zuivere teruglevering worden geen verbruikskosten gemaakt. Dit is dus een tegenvaller in de opbrengst van uw participatie voor 2021, maar dit heeft u de vorige 2 jaren extra ontvangen.

Voortgang project de Meerkoet.

We zijn nog bezig met het in bedrijf krijgen van de installatie op sporthal de Meerkoet in Reeuwijk. Er zitten een aantal zaken tegen. We wisten dat de constructie versterkt moest worden, maar het legplan voor 200 panelen dat MB zonnepanelen had gemaakt bleek na nadere analyse toch niet te voldoen, en moest teruggebracht worden tot 192 panelen. Daarnaast is MB zonnepanelen nog in gesprek met bureau Rijnland, dat het project namens de gemeente begeleid. In verband met veiligheid bij werkzaamheden op het dak moet het aantal panelen mogelijk tot 184 worden teruggebracht. Tot slot kon de aansluiting door Stedin nog niet aangelegd worden, omdat er een gasleiding dicht bij de meterkast ligt. Er moet eerst onderzocht worden of de elektriciteitsleidingen en aardpen een negatieve invloed op de gasleiding kunnen hebben. Gasleidingen worden namelijk vaak tegen corrosie beschermd door zogenaamde kathodische bescherming, en deze kan beïnvloed worden door elektrische installaties. Door al deze zaken loopt het project uit. We hopen wel dat we de installatie nog dit jaar in bedrijf kunnen stellen.

Administratie Zon op Nederland.

Zoals u weet wordt onze ledenadministratie uitgevoerd door Zon op Nederland, dat onder de koepel van de coöperatie Energie Samen valt. Dit administratieve systeem, Ozon genaamd, zal worden uitgefaseerd. We zullen overstappen op het systeem Econobis, dat al langere tijd bij Energie Samen in gebruik is. Het in bedrijf houden van meerdere systemen werd te kostbaar voor Energie Samen, en omdat slechts één medewerker grondige kennis van Ozon heeft, kan de continuïteit niet worden gewaarborgd. De kosten voor onze coöperatie zullen niet significant hoger worden. U zult binnenkort nader worden geïnformeerd over de overgang op Econobis. Meer informatie vindt u hier: https://econobis.energiesamen.nu/pagina/29/de-voordelen-op-een-rij.

Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2021

Beste leden,

Op maandag 11 oktober zal er een ALV plaatsvinden. Om te beginnen willen we u er op wijzen dat het beschikbaar hebben van een QR code van de Corona App (eventueel op papier) noodzakelijk is om toegang tot de kantine van de Meerkoet te krijgen.

In verband met de organisatie wordt u verzocht u aan te melden door te reageren op deze mail.

We vinden het vooral ook belangrijk om bij elkaar te komen, willen graag een versnelling van volgende projecten en meer leden. We willen jullie daar graag bij betrekken.

Plaats: de Meerkoet, Buitenomweg 7, Reeuwijk

Tijd: 19:30 tot 21:30 à 22:00 uur

Agenda:

  • Opening door Sietse de Haan
  • Notulen ALV d.d. 10 juni 2021 (bijgesloten)
  • Mededelingen
  • Ontwikkelingen Bestuur
  • Nadere toelichting SCE postcoderoos subsidie-regeling (van toepassing bij project ‘de Meerkoet’)
  • Status project ‘de Meerkoet’
  • Wat verder ter tafel komt
  • Rondvraag
  • Afsluiting met Informeel samenzijn met drankje en hapje

Ter versterking van het Bestuur zoeken we een nieuwe bestuurslid. Daarbij denken we vooral aan iemand met enige technische kennis, om samen met de overige bestuursleden allerlei zaken die rond het ontwikkelen van nieuwe projecten spelen goed te kunnen begeleiden. Bij nieuwe projecten hebben we te maken met partijen als een gebouw-eigenaar, vaak een huurder, een beheerder, eventueel een bureau dat de dakconstructie moet onderzoeken, Stedin, installateurs van zonnepanelen, etcetera. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden

ALV 2021 samenvatting

In juni werd de algemene ledenvergadering gehouden met een terugblik op het resultaat in 2020 van onze diverse projecten. De coöperatie heeft reeds 4 zonne-installaties in bedrijf. De cijfers zijn gunstig en met de jaarlijkse uitkering door de coöperatie plus de teruggave van energiebelasting waar onze leden recht op hebben, kan een rendement behaald worden van ruim 7%.

Dit jaar is de zogenaamde Postcoderoosregeling waar we gebruik van maken gewijzigd, maar dit heeft weinig invloed op het rendement; De teruggave van energiebelasting is gewijzigd in een (qua bedrag vergelijkbare) subsidie die de coöperatie ontvangt. Deze zal de coöperatie uiteraard jaarlijks bovenop de stroomopbrengst uitkeren, daardoor blijft het interessant om mee te doen voor het milieu en voor de eigen portemonnee.

Bij Zon op Bodegraven-Reeuwijk investeren deelnemers in de panelen die we op een ander groot dak neer kunnen leggen. Bij de coöperatie Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk hoeft men niet te investeren om deel te kunnen nemen, maar de uitbetaling is dan lager. Beide coöperaties trekken gezamenlijk op maar hebben dus een verschillend financieel systeem. Beide proberen zoveel mogelijk grote daken van zonnepanelen te voorzien en dat lukt gestaag in onze gemeente.

Zon op Bodegraven-Reeuwijk U.A. start nu haar vijfde project, met 200 panelen op de Sporthal de Meerkoet in Reeuwijk Brug. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden via deze site. Inschrijven kan in participaties van verschillende omvang, van 100 kWh tot 5000 kWh. Het voordeel van de nieuwe Postcoderoosregeling is dat de omvang van de participatie niet gemaximeerd is door het eigen stroomgebruik.

Wijziging datum informatie avond project “de Meerkoet”

Vanwege de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal, heeft het bestuur besloten de Informatieavond te verplaatsen. Wij zullen op 24 juni, 20:00 uur  (digitaal) meer vertellen over dit project en er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Indien u hiervoor belangstelling heeft, laat dat even weten door u HIER aan te melden. Dan zult u een uitnodiging ontvangen.

Mocht u al  op de wachtlijst van onze coöperatie staan en geen belangstelling hebben voor dit project of eventuele volgende projecten, dan verzoeken we u om u uit te schrijven van de wachtlijst. U kunt dit doen door in te loggen met het account van Zon op Nederland, klik op het kopje ‘Inschrijven’, en dan kunt u kiezen voor verwijderen van de wachtlijst.

Algemene Leden Vergadering 2021

Beste leden van Zon op Bodegraven-Reeuwijk,

Wij hebben al een poosje niets van ons laten horen. Maar we zijn er nog, en we hebben een ALV gepland. Deze zal plaatsvinden op:

10 juni, 20:00 uur ’s avonds.

Belangrijkste onderwerpen zullen zijn de goedkeuring van de jaarrekening over 2020, en de voorgestelde uitkering van de energie-opbrengst. De bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden, via Zoom of een andere video-applicatie. U krijgt nog nadere informatie hierover, en ook de agenda en de te bespreken documenten. Ons voornemen is om in september een fysieke ALV of leden-bijeenkomst te organiseren.

We zijn inmiddels ook druk bezig met ons vijfde project, zonnepanelen op Sporthal de Meerkoet in Reeuwijk. Vanwege de nieuwe subsidie/postcode regeling zijn een aantal zaken anders dan bij de vorige projecten. Zo zal het voor bestaande leden makkelijker zijn om ook in dit nieuwe project te participeren. Er staan echter ook nog mensen op de wachtlijst, die zullen voorrang krijgen. Wij zullen hier later meer informatie over geven. We hebben ook al een datum voor een informatie-avond gepland, en wel op 17 juni, 20:00 uur ‘s avonds.

Leden hebben over bovenstaande een persoonlijke mail ontvangen.

Weg met de RES?

‘We moeten klimaatverandering mondiaal aanpakken, want we hebben geen tijd meer’ Met de Regionale Energie Strategieën (RES) proberen de dertig energieregio’s in Nederland te voldoen aan het opwekken van 35 terawattuur (TWh) zonne- en windstroom. Doel: het halen van het Klimaatakkoord in 2030. Maar kan dat niet veel efficiënter? Lees verder op onze facebookpagina:https://www.facebook.com/zonoprebo

Deelname coöperatie en de belastingaangifte

Het is weer tijd voor de belastingaangifte, maar hoe verwerkt u uw participaties in de aangifte.

Uw participatie in Zon op Bodegraven-Reeuwijk dient u mee te nemen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting over 2019. Per email hebben alle deelnemers een waardetabel per project ontvangen. Voor de aangifte over 2019 dient u de waarde per 1-1-2019 te hanteren. U dient het bedrag te vermenigvuldigen met het aantal participaties dat u heeft.

Geen van de deelnemers in Zon op Bodegraven-Reeuwijk heeft meer dan 5% belang, dus de aangifte hoort in box 3 (vermogensbelasting) te gebeuren. Voor box 3 bestaat overigens een ruim vrijstellingsbedrag.

Kijk voor meer informatie op de site van de postcoderoosregeling.nl of op onze pagina “Opbrengst”